Rapport: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug og udfasning af mundbind i det offentlige Categories: Mundbind, Rapporter og notater, Smitte, SST Timelines: _Timeline, Rapporter, SST

Rapport fra SST:

Dokumentet beskriver Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug og udfasning af mundbind i det offentlige rum i forhold til smitteforebyggelse af ny coronavirus. Dokumentet redegør for vidensgrundlag og begrundelserne bag Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Notatet supplerer dokumentet COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, der er Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus

Sammenfatning vedr. dokumentation for effekt:

På baggrund af gennemgang af de foreliggende undersøgelser samt den generelle viden om forebyggelse af smitte med ny coronavirus, er det Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at der er tilstrækkelig dokumentation for en positiv, smitteforebyggende effekt ved brug af mund-
bind i det offentlige rum som supplement til øvrige smitteforebyggende anbefalinger, i situationer hvor der er behov for ekstra smitteforebyggende tiltag.

Den begrænsede dokumentation fra lodtrækningsundersøgelser under den igangværende COVID19epidemi betyder, at der ikke i samme grad er sikkerhed for, hvorvidt mundbind har en smitteforebyggende effekt ift. COVID19epidemien, som det er tilfældet for andre smitteforebyggende tiltag, herunder særligt afstand og vaccination.

Grundet den generelt svage evidens, samt den store variation i metoder og resultater i de videnskabslige undersøgelser er det svært at drage sikre konklusioner vedr. omfanget af den smitteforebyggende effekt ved brug af mundbind i det offentlige rum. Generelt må det stadig antages, at den smitteforebyggende effekt ved brug af mundbind er væsentligt mindre end den dokumenterede effekt ved afstand på mindst 1 meter, der kan antages at reducere risiko for smitte til 1/5 eller mindre sammenlignet med fysisk nærhed. Mundbind skal derfor stadig betragtes som et supplement, ikke en erstatning.

Posted Under

Skriv et svar