Ekspertrapport: Prognoser for udviklingen af epidemien henover sommeren 2021 Categories: COVID-pas, Mundbind, Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Genåbning pr. 14. juni 2021

Ekspertrapport af den 4. juni 2021 – Prognoser for udviklingen af epidemien henover sommeren 2021

Indeværende rapport præsenterer resultater for smitteudviklingen henover sommeren 2021 uden yderligere lempelser af restriktioner. Rapporten viser, at det med de aktuelle matematiske modeller er vanskeligt på korrekt vis at estimere det præcise antal nye daglige smittede, nyindlæggelser og antal nedlukningstruede kommuner. Der ses således diskrepanser mellem de modellerede scenarier og antallet af smittede og nyindlæggelser, som er observeret i virkeligheden. Dette kan dels skyldes 1) usikkerheden på de estimerede aktivitetsændringer, der ses ved hver genåbning, 2) at modellen ud over stigning i test når smitten stiger i en kommune ikke medregner effekten af de smittereducerende tiltag, som kommunerne indfører, før de risikerer at lukke ned, samt 3) at kommunens indbyggere vil adaptere deres adfærd i takt med stigende incidenser. Dette ses fx i perioden februar til primo april, hvor smittetallene lå over det modellerede niveau, faldet i smittetal omkring påsken, samt efter genåbningen d. 6. maj hvor modellerne forventede et højere dagligt smittetal, end der blev observeret.

  • De lokale nedlukninger forhindrer den eksponentielle vækst i smitten, og er dermed effektive til at forhindre smitten i at stige. I modellerne vurderes de således at være en væsentlig årsag til den effektive epidemikontrol, så længe en væsentlig andel af befolkningen ikke er vaccinerede. Dertil kommer, at den høje testaktivitet bevirker tidlig opsporing og lukning af smittekæder hvilket i sig selv bremser smitteudviklingen.
  • Aktiviteten foranlediget af genåbningen d. 21. maj resulterer i en forventet smittetop af nye daglige smittetilfælde i midten af juni. Den potentielle størrelse af og tidspunktet for smittetoppen ændres ved de følsomhedsscenarier, der simulerer +/10% af aktiviteten d. 21. maj. De +/ 10% følsomhedsscenarier, repræsenterer usikkerheder relateret til adfærd i befolkningen, og er således ikke følsomhedsscenarier på aktivitetsniveau. Fra skoleferiens indtræden falder antallet af nye daglige smittede støt til et lavt niveau med under 100 nye daglige smittetilfælde i august måned. Det kan dog ikke ud fra dette konkluderes, at smitten vil forblive lav til efteråret, når aktiviteten fx i skoler øges efter sommerferien.
  • Antal nye daglige indlæggelser estimeres at ligge stabilt i juni, hvorefter det vil falde støt, på nær i scenariet med +10% aktivitet, der først vil toppe i midten af juni før det falder.
  • Som følge af genåbningen d. 21. maj vil antallet af nedlukningstruede kommuner (dvs. kommuner, hvor der er behov for at reducere smittespredning for at undgå nedlukning) stige i midten af juni måned, hvorefter det vil falde samtidigt med skoleferiens start. I følsomhedsscenarierne er der stor forskel i udviklingen og antallet af nedlukningstruede kommuner alt efter aktivitetsniveauet i samfundet. Kommuner vil forventeligt intensivere tiltag med henblik på at begrænse smitten, når incidensen stiger, hvilket kun er medtaget i modellen gennem en større testintensitet i kommuner med højere incidens. Selvom antallet af nedlukningstruede kommuner derfor overestimeres i modellen forventes en stigning i antallet af nedlukningstruede kommuner i løbet af juni.
Posted Under

Skriv et svar