Ekspertrapport: Scenarier for udviklingen i smitte, nyindlæggelser og gennembrudsinfektioner med COVID-19 Categories: Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Rapport fra SSI:

Ved alle scenarier ses et fortsat fald eller stagnation i epidemikurven i de kommende uger. I de fleste af dem ses derpå en stigning i antallet af smittede og nyindlæggelser i løbet af efteråret.

“Selv mindre vedvarende ændringer i aktiviteten i befolkningen har stor betydning for epidemiens udvikling. På samme måde er vaccinationstilslutningen også en vigtig faktor. Det gælder særligt for det forventede antal nyindlæggelser i efteråret.”

“Dog ses en række simuleringer, hvor smitten ikke stiger. Det er i scenariet, hvor vaccinationstilslutningen når 90% på tværs af alle målgrupper, og hvor aktiviteten i samfundet samtidig er uforandret.”

Læge Camilla Holten Møller

Sammenfatning:

  • Ved alle scenarier ses et fortsat fald eller stagnation i epidemikurven i de følgende uger, se afsnit 6 for figurer.
  • I størstedelen af scenarierne ses herefter en stigning i antallet af smittede og nyindlæggelser i løbet af efteråret. Hvornår stigningen vil begynde, samt hvor udtalt den vil blive kan dog på nuværende tidspunkt ikke forudsiges på grund af usikkerheden om vaccinernes præcise effekt mod deltavarianten, og usikkerheden om hvor stor en aktivitetsændring udfasningen af de sidste restriktioner medfører samt effekten af sæsonbetonede aktiviteter.
  • I modellerne er det fra den 10. september og frem kun ændringer i aktivitetsniveau, vaccinationsudrulningen og sæsoneffekten, der påvirker smittedynamikken, hvorfor
    stigningerne i efteråret er tæt knyttet til udviklingen i disse.
  • Stigningen i smittetal og nyindlæggelser i efteråret vil afhænge af tilslutningen til vaccination. En opfyldelse af Sundhedsstyrelsens (SST) målsætning om 90% vaccinationsdækning på tværs af alle målgrupper vil således reducere smittestigningen. Se afsnit 3 for implementering af vaccinationstilslutningen.
  • Selv hvis der opnås 90% vaccinationsdækning hos dem, der tilbydes vaccination, kan en stigning i aktivitetsniveauet i samfundet på +10% medføre et stigende antal smittede og nye indlæggelser.
  • Udviklingen i smittetal og nyindlæggelser med deltavarianten afhænger af vaccinernes evne til at beskytte mod infektion samt hvor i hvor høj grad personer med en gennembrudsinfektion, kan smitte videre. Størrelsen på disse faktorer har afgørende betydning for antallet af gennembrudsinfektioner.
  • Fra 5. september hvor modellerne er kalibreret til frem til d.d. er der observeret et større fald i smittetallene end i en del af scenarierne, hvilket kan skyldes et faldende antal test eller en øgning i andre smitsomme sygdomme. I løbet af efteråret vil andre uforudsete begivenheder kunne ændre epidemiens forløb. Scenarierne i denne rapport tager ikke højde for sådanne uforudsete begivenheder, og skal følgelig betragtes som illustration af epidemiens potentielle forløb under de antagelser, som er anført i rapporten.  Efterhånden som estimatet på visse parametre forbedres vil udfaldsrummet af scenarierne indsnævres, således at epidemiens forløb kan bestemmes med større sikkerhed.
  • Ekspertgruppen vil løbende opdatere scenarier, så det er muligt at følge epidemiens udvikling mhp. at understøtte kapacitetsplanlægning i efteråret og et eventuelt behov for at reducere smitteaktivteten i samfundet. Det er vigtigt at understrege, at en reduktion i aktivitet først forventes at blive afspejlet i reduceret vækst i antallet af  nyindlæggelser 3 uger senere.
Posted Under

Skriv et svar