Sundhedsstyrelsen anbefaler igen, at vi tager mundbindet på… Categories: Børn og unge, COVID-pas, Epidemiloven, Mundbind, Plejehjem, Pressemøde, Regeringen, Restriktioner, Smitte, SST Timelines: _Timeline, Mundbind, Regeringen, SST

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen:

For at ruste os yderligere til den kommende vintersæson, hvor vi forventer en fortsat øget risiko for smitte med både ny coronavirus og andre luftvejsinfektioner som influenza, anbefaler Sundhedsstyrelsen igen, at mundbindene tages op af værktøjskassen.

”Vi har vurderet fordele og ulemper grundigt, og som situationen er nu, med både stigende smitte og et stigende antal syge, mener vi, at mundbind er et relevant værktøj til at nedsætte risikoen for smitte på steder, hvor mange mennesker er tæt sammen, og hvor det er vanskeligt at holde afstand. Hvor meget, mundbindene kan afhjælpe smittespredningen, afhænger af i hvilket omfang og i hvilke situationer vi bruger dem.”

”Vi er klar over, at mundbind kan være generende at have på. Derfor anbefaler vi, at det kun gøres til et krav på steder, hvor risikoen for smitte antages at være særlig høj, fordi mange mennesker er tæt sammen, for eksempel i den kollektive trafik og steder, hvor der er personer i særlig risiko for smitte.”

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm

Mundbind skal ses som et supplerende tiltag til at reducere risikoen for smitte og kan ikke erstatte øvrige smitteforebyggende anbefalinger, som vaccination, afstand, håndhygiejne og udluftning. For at mundbindet skal have en smitteforebyggende effekt, er det vigtigt, at det benyttes korrekt. Det vil sige, at det skal slutte tæt om både mund og næse, at det ikke genbruges, og at hænderne vaskes eller desinficeres, når det tages af og på. Samtidig er det vigtigt at bruge mundbind af god kvalitet. Et visir bør kun benyttes, når mundbind ikke kan bruges, eksempelvis på grund af gener eller andre fysiske forhold – det kan for eksempel være, at man har behov for at kunne mundaflæse.

Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?

Følgende personer er undtaget fra at bruge mundbind:

  • Børn under 12 år
  • Borgere med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner

Brug af mundbind i det offentlige rum – dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger:

Sammenfatning

På baggrund af gennemgang af de foreliggende undersøgelser samt den generelle viden om forebyggelse af smitte med ny coronavirus, er det Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at der er fortsat er dokumentation for en positiv, smitteforebyggende effekt ved brug af mundbind
i det offentlige rum som supplement til øvrige smitteforebyggende anbefalinger, i situationer hvor der er behov for ekstra smitteforebyggende tiltag.

Den store variation i designet af de observationelle undersøgelser, der viser en forebyggende effekt af brugen af mundbind, gør at vurderingen af resultaterne er behæftet med usikkerhed.

Grundet den generelt svage evidens, samt den store variation i metoder og resultater i de videnskabslige undersøgelser er det svært at drage sikre konklusioner vedr. omfanget af den smitteforebyggende effekt ved brug af mundbind i det offentlige rum.

Med udgangspunkt i den foreliggende litteratur på området ser det ud til, at der er en vis beskyttende effekt mod smitte med COVID-19 ved brug af mundbind i det offentlige rum. Den beskyttende effekt vurderes primært at være i form af at begrænse smitte fra bæreren til omgivende kontakter (kildekontrol).

På baggrund af den forhåndenværende dokumentation kan der ikke drages sikre konklusioner om effekt ved brug af forskellige typer af mundbind eller visir.

Guide om brug af mundbind

Posted Under

Skriv et svar